...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รับมอบเกียรติบัตรผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560

    •     วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม รับมอบเกียรติบัตรผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
      ระดับคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จากนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
      มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี