...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ยินดีต้อนรับทันตบุคลากรจาก Ministry of Health, Nutrition&Irdigenous Medicine ประเทศศรีลังกาและทันตบุคลากรจากสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

    •     วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นำโดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ทพญ.ชลิตา สมานโสตถิวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม และทีมทันตบุคลากร กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมต้อนรับและนำเสนอการจัดบริการทันตสาธารณสุขของเครือข่ายบริการโรงพยาบาลพนมสารคามให้แก่ทันตบุคลากรจาก Ministry of Health, Nutrition&Irdigenous Medicine ประเทศศรีลังกาและทันตบุคลากรจากสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข