...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    เยี่ยมสำรวจเชิงรุกด้านการให้บริการ, ความสะอาด, ความเป็นระเบียบเรียบร้อย, ความปลอดภัยในสถานบริการสุขภาพ

    •     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม, หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม/ประกันสุขภาพถ้วนหน้า และประธาน GREEN&CLEAN Hospital ได้เข้าเยี่ยมสำรวจเชิงรุกด้านการให้บริการ, ความสะอาด, ความเป็นระเบียบเรียบร้อย, ความปลอดภัย (ENV Round) พร้อมเยี่ยมเสริมพลัง ที่ตึกผู้ป่วยในสามัญหญิง, ตึกคลอด และตึกเด็ก เพื่อกำกับดูแลและสนับสนุนให้สถานบริการสุขภาพ มีมาตรฐานตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ได้ให้คำแนะนำและแนวทางการดำเนินงานฯ เพื่อความสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม และ GREEN&CLEAN Hospital