...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
  กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...พร้อมรับวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

  •      วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
   จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...พร้อมรับวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
   โดยทุกหน่วยงานพร้อมใจกันทำกิจกรรมนี้ เพื่อพร้อมให้บริการแก่ผู้มารับบริการ
   โดยคำนึงถึงความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย