...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    อบรมเสริมพลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย CVD Risk ระดับ 4-5

    •     วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและกลุ่มการพยาบาล จัดโครงการ "อบรมเสริมพลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย CVD Risk ระดับ 4-5 ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง" ณ ห้องประชุมเทพพนม โดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการรพ.พนมสารคาม กล่าวเปิดการประชุมและคุณศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล กล่าวรายงานการประชุม ครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากร โดย นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ อายุรแพทย์ประจำ รพ.พนมสารคาม คุณดวงมณี วิยะทัศน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการประจำคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและคุณนิรุต ณีคง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานประจำห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 74 คน ประกอบด้วย พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในเครือข่าย อ.พนมสารคาม ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย CVD Risk ระดับ 4-5 โดยมีวัตุประสงค์ให้ ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย CVD Risk ระดับ 4-5 มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตะหนักถึงการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและลอดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สามารถดูแลผู้ป่วย CVD Risk ระดับ 4-5 ได้อย่างถูกต้องตามมารฐานวิชาชีพ