...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รับการตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาระบบบริการสาขาทารกแรกเกิดและสาขากุมารเวชกรรม จากโรงพยาบาลพุทธโสธร

    •     วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลพนมสารคาม นำโดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่วมกับงานทารกแรกเกิดและกุมารเวชกรรม รับการตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาระบบบริการสาขาทารกแรกเกิดและสาขากุมารเวชกรรม จากโรงพยาบาลพุทธโสธร นำทีมโดย พญ.อรอนงค์ ตั้งตรงจิตต์ , พญ.ณัฎฐา วรชาติ และทีมงาน ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ได้รับคำแนะนำในการดูแลรักษาทารกแรกเกิด / การรักษาโรคหืดในเด็ก รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมนำเดินเยี่ยมชมตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาลพนมสารคาม จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย