...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รับการตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาระบบบริการสาขาทารกแรกเกิดและสาขากุมารเวชกรรม จากโรงพยาบาลพุทธโสธร

    •     วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม มอบหมายให้ นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รับมอบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% "ระดับทอง " โดยนายธรรมรงค์ เกรียงไกรศักดา รอง นพ.สสจ.ฉช. เป็นประธานและผู้มอบประกาศเกียรติคุณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สสจ.ฉะเชิงเทรา