...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2561

    •     วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมเทพพนม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผู้ป่วยนอก- อุบัติเหตุ) พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การอพยพหนีไฟ โรงพยาบาลพนมสารคาม" ประจำปี 2561 และนางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธาน ENV กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย, มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ถูกต้องรวมถึงการ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร รพ., หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน, เจ้าหน้าที่ใหม่และเก่า, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับเครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม (สสอ.และ รพ.สต.) รวมจำนวน 150 คน หลักสูตร 2 วัน ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 : วิทยากรโดย คุณภาสวัฒก์ บุญจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และทีมวิทยากร จากโรงพยาบาลพุทธโสธร : วิธีการบรรยาย/ฝึกปฏิบัติจริงการฝึกจัดแถว, การฝึกการลงรอกหนีไฟ, การใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถือ และการปิดถัง แก๊สหุงต้ม และ การทบทวนแผน ICS , Table Top, Dry Run , การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ โดยการจำลองสถานการณ์สมมุติ ณ อาคารประพันธ์ สุนทรมนูญศิลป์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (สภ พนมสารคาม/ปภ./อบต./ทต./กู้ภัยในอำเภอพนมสารคาม ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุน จากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี