...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2561

    •     วันที่ 4 ก.ค. 2561 โรงพยาบาลพนมสารคามรับเยี่ยมเสริมพลังจากทีมอาจารย์ ผู้ให้คำแนะนำตามโครงการศูนย์จัดการความรู้การดูแลพฤติกรรมและจิตสังคม ซึ่งโรงพยาบาลพนมสารคาม นำโดยท่านผู้อำนวยการ พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ พัฒนาระบบการให้บริการ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มโรคNCD โดยทีมนพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร ที่ปรึกษาด้านวิชาการและวิจัย อ.จันทิมา จินตโกวิท พี่เลี้ยงเขต 6 และดร.โสฬวรรณ อินทสิทธิ์ พี่เลี้ยงเขต4 ซึ่งรพ.พนมสารคามได้รับการเสนอชื่อ 3 โรงพยาบาลของเขต 6 ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์จัดการความรู้การดูแลด้านพฤติกรรมและจิตสังคม ของกรมสุขภาพจิตและสสส.