...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ประชุมทบทวน 12 กิจกรรม (ทบทวนความรู้) เรื่องไข้เลือดออก

    •      ประชุมทบทวน 12 กิจกรรม (ทบทวนความรู้) เรื่องไข้เลือดออก โรงพยาบาลพนมสารคาม นางศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ร่วมกับผู้บริหารกลุ่มการพยาบาล เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาไข้เลือดออกที่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยถูกต้อง มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และผู้ป่วยปลอดภัย จึงได้จัดการประชุมทบทวนความรู้ ทางวิชาการให้กับบุคลากรทางการพยาบาล ในวันที่ 10 และ11 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.20-16.30 น. กลุ่มเป้าหมายได้แก่พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุขในกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพนมสารคาม รวมจำนวน 120 คน วิทยากรโดยนางศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล นางชุติมา เห็นภูมิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยเด็กและ สูตินรีเวช และนางมลทิรา วงศกำภู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต(ICU)