...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    อบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาลพนมสารคามประจำปี 2561

    •    วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.40น. ณ ห้องประชุมเทพพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ) พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ประธานพิธีเปิดอบรม "โครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาลพนมสารคามประจำปี 2561" โดยมีนางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพในโรงพยาบาลพนมสารคาม มีทักษะในการทำงานมากขึ้น และความเป็นกัลยาณมิตร ในการทำงานกับทุกคนทุกระดับภายในและนอกองค์กร กลุ่มเป้าหมายในการอบรมคือ เจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560-กรกฎาคม 2561 รวมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน โดย ทีมวิทยากรในโรงพยาบาลพนมสารคาม หลักสูตร 2 วัน คือ วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 มีการบรรยายทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ รวมถึงจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหาร, เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการฯ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและญาติ ให้มีความพึงพอใจ ประทับใจและผูกพันธ์กับองค์กรเพิ่มมากขึ้น