...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
  อบรมเชิงปฏิบัติการ " การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง สำหรับเจ้าหน้าที่
  โรงพยาบาลพนมสารคามและเครือข่าย

  •    วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.45น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง สำหรับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพนมสารคามและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2561" ณ ห้องประชุมเทพพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ(ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ)
  •    โดยมี นางศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการอบรม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชนาพัฒน์ พันธุ์เขียน อายุรแพทย์โรคไต จาก รพ.พุทธโสธร เป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนากร และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทั้ง 12 แห่ง ในอำเภอพนมสารคาม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน หลักสูตร 1 วัน คือวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เนื้อหาประกอบด้วย ภาคทฤษฎีความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรัง ภาวะไตเสื่อม การดูแลผู้ป่วยที่บำบัดทดแทนไต โดยการล้างไตทางช่องท้อง
  • การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และภาคปฏิบัติ 4 ฐาน ประกอบด้วย
   1. เทคนิคการใช้ยาและฉีดยาEPO
   2.ฐานการทำความสะอาดแผลช่องท้องและการดูแลสาย
   3.ฐานการดูแลผู้ป่วยล้างไตช่องท้อง โดยใช้เครื่อง ระบบFresenius
   4.ฐานการเก็บน้ำยาส่งตรวจ
   โดยวิทยากรประจำฐานเป็นพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลล้างไตทางช่องท้องและทีมพยาบาลไตเทียม ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ืได้รับการบำบัดทดแทนไต อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี