...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

    •      การประชุมวิชาการ “การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการป้องกัน การระบาดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ” โรงพยาบาลพนมสารคาม ประจำปี 2561 ห้องประชุม เทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคามวันที่ 27 สิงหาคม 2561 โดย ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหะเลขกะ ม.เชียงใหม่และ อ.นิลุบล ไทยรัตน์ ICN โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล เป็นวิทยากร บรรยาย ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม, รพ.สต. 12 แห่งในเขตอำเภอ พนมสารคาม, และโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา