...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สุขภาพดี วัยทำงานต้นแบบ โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

    •       วันที่ 11 กันยายน 2561 โรงพยาบาลพนมสารคาม นำโดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์สุขภาพดี วัยทำงานของโรงพยาบาลพนมสารคามเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สุขภาพดี วัยทำงานต้นแบบ โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้โรงพยาบาล พนมสารคาม ขอขอบคุณ คุณลาวัลย์ ประสงค์ดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างาน ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน โรงพยาบาลทัพทัน และคณะเจ้าหน้าที่ ที่ให้การต้อนรับ และให้ความรู้ คำแนะนำในการศึกษาดูงานครั้งนี้