...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    บริการทำขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาด

    •       วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีมโดย นายโฆษิต ชุมเกษียร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคณะ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ อำเภอพนมสารคาม โดยมี พ.ญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะนิเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของ โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอและรพ.สต. และเข้าร่วมรับการนิเทศติดตามอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม โดย 1. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี การเชื่อมโยงการควบคุมการบริโภคยาสูบจังหวัดฉะเชิงเทรา 2. ติดตามจัดระบบการคัดกรอง และบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ 3. ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนไปเกี่ยวข้องกับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ 4. ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฏหมายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 5. ติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน