...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    งานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดประชุมทบทวนเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล

    •       วันที่ 25 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาล พนมสารคาม ได้จัดประชุมทบทวนการให้บริการตามสิทธิการรักษา ทางการแพทย์ให้เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอพนมสารคาม ณ ห้องประชุมศรีพนม โดยมี พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานใน การประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุุมเป็นหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานในโรงพยาบาล ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จำนวน ทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งรายละเอียดการประชุม เน้นการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันของสิทธิการรักษาต่างๆ ได้แก่ สิทธิ บัตรทอง สิทธิข้าราขการจ่ายตรง สิทธิข้าราชการอปท.สิทธิผู้ประสบภัยจากรถ(พรบ.) สิทธิต่างด้าว และขั้นตอน การดำเนินงานต่างๆของโรงพยาบาลพนมสารคาม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย