...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรมพัฒนาการบันทึกข้อมูลทั้งเครือข่าย

    •       วันที่ ๔–๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กลุ่มงานประกันสุขภาพฯโรงพยาบาลพนมสารคามได้จัดทำโครงการอบรม การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ๕๐ แฟ้ม และ Health Data Center ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับเจ้าหน้าที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม โดยมี พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน และนางวีรานันท์ ศิลประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติวิทยากร อาจารย์ภศล สุริยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชาติตระการ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบันทึกข้อมูล ๕๐ แฟ้ม และเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๒ และทีมงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เน้นการพัฒนาความรู้ด้านระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ๕๐ แฟ้ม และ Health Data Center รวมถึงการบันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อใช้พัฒนาระบบบริการต่อไป ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม