...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคาม จัดอบรมเพื่อค้นหาต้นแบบสุขภาพ 3 ดี(หุ่นดี ไขมันดีและกล้ามเนื้อดี)

    •       วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน(Wellness Center) รพ.พนมสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.และเครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคาม"เพื่อการสร้างนำซ่อมและค้นหาบุคคลที่จะเข้าร่วมโปรแกรมต้นแบบสุขภาพ 3 ดีที่พนมสารคาม(หุ่นดี ไขมันดีและกล้ามเนื้อดี) การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 200 คน โดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามเป็นประธานในพิธิเปิดโครงการฯ คุณวีรานันท์ ศิลประเสริฐ หัวหน้าศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน รพ.พนมสารคามเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเทพพนม รพ.พนมสารคาม การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากร คุณลาวัลย์ ประสงค์ดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน รพ.ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีและทีมงาน จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย