...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    งาน GREEN&CLEAN Hospital จัดอบรมตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร เรื่อง การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม

    •      วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมเทพพนม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ) พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม"โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร เรื่อง การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม" โดย นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธาน GREEN&CLEAN Hospital กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุง, มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นรูปธรรม พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลและเครือข่ายให้สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และยั่งยืน รวมถึงการนำมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่ประสบความสำเร็จไปเผยแพร่ไปเผยแพร่ขยายผลต่อไป และ นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม ร่วมในพิธีเปิดด้วย ได้รับเกียรติจากอาจารย์สาธิต นฤภัย วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. กลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการบริหาร รพ., คป.สอ. คณะกรรมการ GCH, คณะกรรมการ 5ส/ประหยัดพลังงาน, เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและ เครือข่าย จำนวน 200 คน ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม GREEN&CLEAN ในองค์กร บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตามวิธีการประหยัดพลังงานด้านการใช้ไฟฟ้า ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าลดลงได้ตามลำดับ