...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรมพัฒนางานวิจัย ปีงบ2562

    •      โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้จัดการอบรมวิชาการ วิจัย ครั้วที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2561 โดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามและครือข่ายสุขภาพพนมสารคาม จำนวน 50 คน การอบรมวิชาการ วิจัย เพื่อให้ สามารถนำผลการวิจัยไปพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปใช้กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมใจ นกดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลพุทธโสธร เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม