...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคาม ต้อนรับทีมศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก

    •      วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม กล่าวให้การต้อนรับ พ.ญ.วลงกต เชษฐ์พันธ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมคลินิก สถาบันควบคุมป้องกันโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคและทีมงาน ในโอกาสมาศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) ของโรงพยาบาลพนมสารคาม โดยนางวีรานันท์ ศิลประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานประกันสุขภาพฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลการ ดำเนินงานของโรงพยาบาลในเรื่องดังกล่าว และมีทีมงานประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้างานผู้ป่วยนอก หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หัวหน้างานการเงินและพัสดุ และประธาน คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมต้อนรับ ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและทีมงานได้พาคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมในแผนกผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน แผนกกายภาพแผนไทยและหน่วยไตเทียมของโรงพยาบาล พนมสารคาม