...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคาม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ"

    •      วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพนมสารคามได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษางานวิศวกรรมการแพทย์ และงานอาคาร สภาพแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม พัฒนาและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 โดยมี นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการขับเคลื่อนงานระบบมาตรฐานบริการสุขภาพ" การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการดำเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและเตรียมความพร้อมของสถานบริการสุขภาพภาครัฐในการรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายธนนต์ มีเจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ, นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน นางสาวอัญชลี วรรณทนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวอรุณรัตน์ เครือเนตร นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ