...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    รพ.พนมสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ " มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2562"

    •       วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมเทพพนม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ) พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับเครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ หลักสูตร 1 รุ่น 2 วัน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 3561 เวลา 08.30-16.30 น. กลุ่มเป้าหมายคือ กกบ.,หัวหน้าฝ่าย/งาน, คปสอ.,คกก.มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ,บุคลากรสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลและเครือข่ายฯ จำนวน 110 คน และวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.นริศ วงศ์ถาติ๊บ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ และทีมวิทยากร จากสำนักงานสนับสนุน บริการสุขภาพเขต 6 ชลบุรี ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ, อาจารย์ทิวาพร กลมกล่อม รองผู้อำนวยการด้านบริหาร จากกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ทั้ง 7 ด้าน (ด้านการจัดการคุณภาพ ด้านอาคาร สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้านระบบที่สำคัญ ด้านระบบงานสุขศึกษาและ พฤติกรรมสุขภาพ) รวมถึงการขยายเครือข่ายฯ, บูรณาการงานอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน ธำรงรักษามาตรฐานฯ ระดับคุณภาพ ต่อไป