...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    การประชุมคณะกรรมการ พัฒนาโรงพยาบาลพนมสารคาม"

    •      วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทพพนม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ) พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริหารโรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับคุณมนู มนูญศิลป์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลและคณะ กรรมการพัฒนาโรงพยาบาล เพื่อประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 พร้อมปัญหา และอุปสรรคเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประขุมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน ในการนี้ โรงพยาบาลพนมสารคาม ขอขอบพระคุณ ประธาน และคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล มา ณ โอกาสนี้