...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมรับการ Re-accreditation 4 สำหรับเจ้าหน้าที่และแกนนำ""

    •      วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทพพนม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ) พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมรับการ Re-accreditation 4 สำหรับเจ้าหน้าที่และแกนนำ ประจำปีงบประมาณ 2562” โดยมี นางสาวสุดใจ แสงสุนทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รก. หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล (ประธาน HA) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมฯ ระยะที่ 1 เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30น. กลุ่มเป้าหมายคือ ทีมนำ, คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล, หัวหน้าฝ่าย/งาน ทีมระบบงานสำคัญ รวมทั้งสิ้น 71 คน และวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.อังคณา นามบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ เพื่อให้ทีมแกนนำระบบต่าง ๆ และแกนนำหลักของหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพมากขึ้น สามารถนำไปพัฒนาระบบงานและหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และธำรง รักษาระบบคุณภาพอย่างยั่งยืนสืบไป