...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    "เครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคามจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและกิจกรรมกีฬาสีให้เจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความสามัคคี"

    •      วันที่ 25 ธันวาคม2561 เครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคามจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี2561 โดยช่วงเวลา 06.00 น.- 09.00 น.จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมป้องกันโรคให้กับประชาชนในตลาดศูนย์การค้าศิริพนม ไปยังตลาดท่าเกวียนและในโรงเรียนวัดท่าเกวียน"สัยอุทิศ" โดยมีการให้ความรู้ใน 8 เรื่องตามปัญหาสุขภาพในอำเภอพนมสารคามได้แก่ปัญหาอุบัติเหตุจราจร โรคไข้เลือดออก โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเอดส์ ท้องในวัยรุ่น โรคมือเท้าปากและโรคพิษสุนัขบ้า และรณรงค์สอนเรื่องการล้างมือให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดท่าเกวียน"สัยอุทิศ"และในช่วงบ่ายเครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคามได้จัดกิจกรรมกีฬาสีแบ่งเป็น 8 สีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ในเครือข่าย โดยจัดเดินขบวนพาเหรดรอบโรงพยาบาลไปที่โดมสนามกีฬาโรงพบาล จัดประกวดเชียร์สีดเดอร์และการแข่งขันกีฬาเบ็ดเตล็ด ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมและขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี