...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    "เครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคามจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและกิจกรรมกีฬาสีให้เจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความสามัคคี"

    •       วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ รพ.สต.บ้านปลายกระจับ ทีมทันตบุคลากร กลุ่มงานทันตกรรม รพ.พนมสารคาม ออกหน่วยให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ต้องรับบริการเร่งด่วนตามความจำเป็น จำนวน 22 คน การบริการทันตกรรมที่ให้คือ อุดฟัน, ถอนฟัน (ระดับ จ) , เคลือบหลุมร่องฟัน และให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี, 5ข้อเพื่อฟันดี, คำแนะนำหลังการถอนฟัน/อุดฟัน รวมถึงการส่งต่อเพื่อรักษา เป็นต้น ทั้งนี้ได้รีบความร่วมมือจากครู, นักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณทีมบุคลากร รพ.สต.ที่ให้ความสะดวกในการใช้สถานที่ให้บริการทันตกรรมในครั้งนี้