...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    "โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมรับการ Re-accreditation 4 สำหรับเจ้าหน้าที่และแกนนำ ประจำปีงบประมาณ 2562"

    •       วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.45น. ณ ห้องประชุมเทพพนม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ) นายแพทย์เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ ประธานองค์กรแพทย์ รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมรับการ Re-accreditation 4 สำหรับเจ้าหน้าที่และแกนนำ ประจำปีงบประมาณ 2562” โดยมี นางสาวสุดใจ แสงสุนทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รก. หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล (ประธาน HA) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของการอบรมฯ ระยะที่ 2 หลักสูตร 3 วัน ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30น. กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามทุกหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 300 คน และวิทยากรบรรยาย ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อ. อังคณา นามบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จาก โรงพยาบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่รพ.ทุกหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพมากขึ้น สามารถนำ ไปพัฒนาระบบงานและหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และธำรงรักษาระบบคุณภาพอย่างยั่งยืนสืบไป