...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โครงการอบรมจิตปัญญาสำหรับผู้บริหาร เครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม

    •       วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 8.45 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมจิตปัญญาสำหรับผู้บริหาร เครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม ณ ห้องประชุมเทพพนม โดยนางวีรานันท์ ศิลประเสริฐ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของบุคลากร ในระดับหัวหน้าหน่วยงานให้มีความรู้ในการบริหารงานตามหลักจิตปัญญาและสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ในเครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2562 ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ศูนย์จิตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คือ อาจารย์ชรรินชร เสถียร และทีมงานโดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานโรงพยาบาลพนมสารคามและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เป็นอย่างดียิ่ง