...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ประชุมคณะกรรมการ GREEN&CLEAN Hospital

    •      วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธานคณะกรรมการ GREEN & CLEAN Hospital โรงพยาบาลพนมสารคาม ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเป็น การติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน GCH ปี2562 ในสถานบริการ โดยมีผู้เข้าประชุม 10 คน