...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ขอแสดงความยินดีกับ พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือก ข้าราชการดีเด่น และแพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด

    •       วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล (กวป.) ในการนี้ พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม รับมอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2562 , นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปี พ.ศ.2561, นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์เฉพาะทาง สาขาอายุรกรรม รับมอบใบประกาศการเข้าร่วมคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และ นพ.พุทธภูมิ สุจารีกุล นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์เฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์ รับมอบช่อดอกไม้ แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด จาก นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตน ครองตน ครองคน ครองงาน และมีจิตสาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป