...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ประชุมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย โดยทบทวนความรู้ทางวิชาการเรื่อง Sepsis และมีการทดสอบความรู้ความสามารถของพยาบาลโรงพยาบาลพนมสารคาม

    •      วันที่ 6 -7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทพพนม ได้จัดประชุมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโดยทบทวนความรู้ทางวิชาการเรื่อง Sepsis และมีการทดสอบความรู้ความสามารถของพยาบาลโรงพยาบาลพนมสารคาม นางสาวสุดใจ แสงสุนทร รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ร่วมกับผู้บริหารกลุ่มงานการพยาบาล เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการดูแลผู้ป่วย Sepsis ในโรงพยาบาลพนมสารคาม เพื่อให้การดูแลถูกต้อง มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และผู้ป่วยปลอดภัย จึงได้จัดประชุมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโดยทบทวนความรู้ทางวิชาการเรื่อง Sepsis และมีการทดสอบความรู้ความสามารถของพยาบาลในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุขในกลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 102 คน ได้รับเกียรติวิทยากร โดย นายแพทย์เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลพนมสารคาม และประธานคณะกรรมการ Sepsis นางมลทิรา วงศกำภู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก