...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทุนสมองของลูกน้อย

    •      วันที่ ๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสาวสุดใจ แสงสุนทร รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข อำเภอพนมสารคาม ภายใต้โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทุนสมองของลูกน้อย แก่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน จำนวน ๕๐ คน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจทักษะ ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลพุทธโสธร โดย นางวารุณี สังขวดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางดวงนภา เทพศาสตรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางชญาธาดา บุญเหมือน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ