...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    เรื่องโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย"

    •      วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสาวสุดใจ แสงสุนทร รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข อำเภอพนมสารคาม ภายใต้โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต โดยจัดอบรมเรื่องโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย แก่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอนมสารคาม ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน จำนวน ๕๐ คน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ได้รับเกียรติวิทยากร โดย นพ.อัครพล สุคนธานนท์ สูติแพทย์โรงพยาบาลพนมสารคาม และคุณธัชกร ยืนยง นักโภชนากร