...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายใต้ระบบ พชอ.พนมสารคาม"

    •       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยนางสาวเสาวรักษ์ บุญประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ช่วยเลขาคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายใต้ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอพนมสารคาม โดยมีนายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพนมสารคาม เป็นประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานจากทุกตำบล และตัวแทนหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 20 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอำเภอพนมสารคามเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและนำประเด็นปัญหาสำคัญๆ มาร่วมกันวิเคราะห์ ควบคุมกำกับ ติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ