...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคาม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพนมสารคาม”

    •       วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอพนมสารคาม แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม และนายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม เข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ ได้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์และความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มจะระบาด ในปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักและสื่อสารให้ประชาชนให้พื้นที่ช่วยควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดโรค และแจ้งการขับเคลื่อนปัญหาภายใต้ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) พนมสารคาม ๔ ประเด็น คือ ๑. ปัญหาในกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงและกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม เน้นกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม แนวทางพระราชดำริ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”โดยการบูรณาการกิจกรรมการดูแลกลุ่มเป้าหมายฯ ๒. ปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอย โดยมีกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะต้นทาง ๓. ปัญาอุบัติเหตุจราจรอำเภอพนมสารคาม ๔. การแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอพนมสารคาม โดยมี นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคามเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้า ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและ มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน