...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ในการดูแลผู้ป่วย สำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้และผู้ช่วยพยาบาลกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพนมสารคาม​"

    •      วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทพพนม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ) นางสาวสุดใจ แสงสุนทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ในการดูแลผู้ป่วย สำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้และผู้ช่วยพยาบาล ” โดยมี นางสาวจันทร์อัมพร รุณดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธาน HRD กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมฯ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ๆละ 1 วัน ใน วันที่ 24 และ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. กลุ่มเป้าหมายคือ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้และผู้ช่วยพยาบาล รวมทั้งสิ้น 46 คน โดยวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานทุกตึก ซึ่งทำการประเมินความรู้โดยการให้ทำแบบทดสอบภาคทฤษฎี จำนวน 25 ข้อคำถาม และฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติจริง แบ่งออกเป็น 5 ฐาน ฐานที่ 1. การวัดสัญญาณชีพและประเมิน SOS score ฐานที่ 2. การเก็บสิ่งส่งตรวจ ฐานที่ 3. การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ฐานที่ 4. การช่วยเหลือ กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ฐานที่ 5. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้และผู้ช่วยพยาบาล มีความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มศักยภาพสืบไป