...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โครงการอบรมเรื่อง “การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)” และอบรมหลักสูตร “การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๒​"

    •      เครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคาม โดย กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคและงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคาม เรื่อง “การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)” และอบรมหลักสูตร “การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ เป็นประธานเปิดการอบรมและนางอัญมณี ศิริรัตนภิญโญ หัวหน้ากลุ่มงาน เภสัชกรรม นางสาวกิตติมา นพโสภณ งานแพทย์แผนไทย และนางสาวสัณห์สิรี พึ่งเกษม นักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนไทย) รพสต.หนองหว้า เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และความสำคัญของการจัดอบรม ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เข้าอบรมทั้งสิ้น ๕๐ คน