...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ทีมวิศวกรรมความปลอดภัย มาสำรวจ ตรวจสอบ มาตรฐานห้องให้บริการทางการแพทย์​"

    •      วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ ณ ห้องประชุมศรีพนม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคาม กล่าวต้อนรับ นายกิตติรักษ์ ชูกำลัง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ, นายภานุมาศ วิภาตะภูติ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน จากกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข และ นายรณภูมิ เพชรรัตน์ นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๖ ชลบุรี วัตถุประสงค์คือ การนำร่างมาตรฐานบริการทางการแพทย์ มาสำรวจ ตรวจสอบ รับฟัง ความคิดเห็น เปรียบเทียบเก็บข้อมูลกับโรงพยาบาลพนมสารคามที่มีความพร้อมที่ส่งเสริมพัฒนาเป็นห้องให้ บริการทางการแพทย์ต้นแบบได้ ได้แก่ ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้อง ICU และห้องไตทียม โดยจะนำข้อมูลกลับ ไปพัฒนาร่างมาตรฐานห้องให้บริการทางการแพทย์ต่อไป โดยมีนางภมร พื้นบาตร จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน ประธาน ENV เป็นผู้นำทีมเข้าสำรวจหน้างาน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๓๐ น. ได้รับการต้อนรับ และความสะดวกจากหัวหน้าทั้ง ๔ หน่วยงานเป็นอย่างดี