...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการด่านหน้าของพนักงานเปล โรงพยาบาลพนมสารคาม

    •      นางสาวสุดใจ แสงสุนทร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล มอบนโยบายและกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการด่านหน้าของพนักงานเปล โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจัดการอบรมจำนวน 2 รุ่นๆละครึ่งวันบ่าย ในวันที่ 7 และ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมศรีพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเปลทุกคน มีความรู้พื้นฐานในการประเมินผู้ป่วย เพื่อให้บริการผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ว ทันเวลา สร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ