...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    การนิเทศงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) และ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) โรงพยาบาลชุมชน"

    •       วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ.ห้องประชุมศรีพนม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล พญ.ชลลดา เรืองปิ่น นพ.กวิน โศจิรัตน์ คุณสุดใจ แสงสุนทร รักษาการหัวหน้าพยาบาล และ คณะทำงาน PC, IMC รพ.พนมสารคาม กล่าวต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานการดูแล ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) และการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) แก่ทีมนิเทศจากรพ.พุทธโสธรและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีมโดย นพ.เวทิส ประทุมศรี พญ.วรกานต์ เฑียรกุล และคุณวราภรณ์ กุลลวณิชย์ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน และติดตามปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน ตลอดจน ได้มีการให้ข้อเสนอแนะในโอกาสพัฒนางานต่อไป