...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    “การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการป้องกันการระบาดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ปี ๒๕๖๒”

    •       วันที่ ๑๗ , ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการป้องกันการระบาดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ประจำปี ๒๕๖๒” ณ ห้องประชุมเทพพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ) โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อัครพล สุคนธานนท์ ประธานกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล คุณเตือนใจ อารีรอบ และคุณอัญชลี วรรณทนะ พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN) เป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ได้แก่ พยาบาล พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน เนื้อหาประกอบด้วย ๑. การป้องกันการติดเชื้อแผลผ่าตัด ๒. การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ในโรงพยาบาล กับการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ๓. โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ๔. เชื้อดื้อยา ๕. การให้วัคซีนในบุคลากร