...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    PCT Conference เรื่องไข้เลือดออก

    •       วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น. โรงพยาบาลพนมสารคามได้จัดประชุม PCT Conference เรื่องไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมเทพพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ นำโดย แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคามเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขต อ.พนมสารคาม ทางโรงพยาบาลพนมสารคามเห็นความสำคัญ ของปัญหาไข้เลือดออกการระบาดดังกล่าว จึงจัดการประชุมขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการในเขตบริการสุขภาพได้รับการดูแลที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ป่วยปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าประชุมจำนวน ๘๐ คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพประจำตำแหน่งต่างๆ ในโรงพยาบาลสหสาขาวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในเครือข่ายสุขภาพ มีการทดสอบความรู้ก่อนเรียน วิทยากรได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ อายุรแพทย์ นางมลทิรา วงศกำภู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหออภิบาล ผู้ป่วยวิกฤต ICU และนางชุติมา เห็นภูมิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานตึกเด็กและสูตินรีเวช