...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา

    •       วันที่ ๒๖-๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลพนมสารคาม ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็กใน เขตอำเภอพนมสารคาม นำโดย นางสาวสุนิศา เอกมณีนิล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม และทีมทันตบุคลาบุคลากร CUP พนมสารคาม ในวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐น. ณ ห้องประชุมศรีพนม มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๕๒คน และในวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐น. ณ ห้องประชุมเทพพนม จัดอบรมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับครูประถมศึกษาชั้นปีที่ ๒ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๔๙ คน