...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โครงการประชุมแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบบูรณาการ รพ.พนมสารคาม ปีงบประมาณ 2563

    •       วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติผู้ป่วยนอก -อุบัติเหตุ โรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ได้ให้ เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบบูรณาการ รพ.พนมสารคาม” โดยนางวีรานันท์ ศิลประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ทางการแพทย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จากอาจารย์ชาตรี นันทพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากร โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๔ คน การจัดโครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สุขภาพแบบบูรณาการ รพ.พนมสารคาม จัดขึ้นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของโรงพยาบาล พนมสารคามให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ ปี ๒๕๖๒ ให้มีความชัดเจน และมีความเชื่อมโยงสามารถนำสู่การปฏิบัติได้ รวมถึงส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความ สามารถ สร้างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหารให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตาม นโยบายและตอบสนองกับปัญหาสุขภาพของพื้นที่