...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดประจำปี ๒๕๖๒

    •      วันที่ ๑๖- ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดประจำปี ๒๕๖๒” ณ ห้องประชุมเทพพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ) โรงพยาบาลพนมสารคาม โดยคุณสุดใจ แสงสุนทร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัด การประชุมและ ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงชลลดา ชวนประสิทธิ์กุล กุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลพนมสารคาม แพทย์หญิงอธิตยา บูรณะศรีศักดิ์ แพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลพนมสารคามและเครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน