...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    อบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมใจคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐

    •       วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ อายุรแพทย์ (ประธานองค์กรแพทย์) โรงพยาบาลพนมสารคาม ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พนมสารคาม ร่วมใจคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง สู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ นายธนนต์ มีเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การอบรมฯ ได้รับเกียรติจากนางสาวจิราภรณ์ เพ็ชรชู สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา, นายบรรจบ จันทร์เจริญ เทศบาลตำบลพนมสารคาม มาเป็นวิทยากรและวิทยากรจาก โรงพยาบาลพนมสารคาม บรรยายและศึกษาดูงานหน้างาน กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นจำนวน ๘๐ คน และเวลา ๑๔.๓๐ น. ได้รับเกียรติจาก พญ.อุไร ศิลปกิจโศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประธานเปิดการใช้นวัตกรรมการใช้ถังขยะร่วมใจสู่ยุค ไทยแลนด์ ๔.๐ และนางภมร พื้นบาตร ประธาน ENV, คณะกรรมการบริหาร รพ., ทีมวิทยากร, ผู้เข้าอบรม เข้าร่วมกิจกรรม