...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

    •      วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น. ณ ห้องประชุมศรีพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายธนนต์ มีเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป, นางสุมิตร นพเกตุ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับการทุจริต คอรัปชันและร่วมกันสร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลพนมสารคาม ภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลพนมสารคาม ไม่ทนต่อการทุจริต”