...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    มหกรรมการนำเสนอ CQI/นวัตกรรม/Best practice

    •      วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดมหกรรมนำเสนอผลงาน CQI /นวัตกรรม/Best practice โดยมีทุกฝ่าย ทุกงานเข้าร่วมในการนำเสนอผลงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๓๐ เรื่อง โดยมี นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ ประธานองค์กรแพทย์ นางสาวสุดใจ แสงสุนทร รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลและประธานทีมนำคุณภาพ HA เข้าร่วมรับฟัง และเสนอแนะโอกาสในการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป