...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมรับการ Re-Accreaditation IV สำหรับเจ้าหน้าที่และแกนนำ"

    •      ในวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมรับการ Re-Accreaditation IV สำหรับเจ้าหน้าที่และแกนนำ"โดยมีการแบ่งเป็น 2 หลักสูตร หลักสูตรที่ 1 วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 สำหรับทีมนำและทีมระบบสำคัญ หลักสูตรที่ 2 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกระดับทั้ง โรงพยาบาล จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 371 คน โดยมี พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และนางสาวสุดใจ แสงสุนทร หัวหน้าพยาบาล รักษาการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และประธานHA กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม ทั้งนี้เพื่อให้แกนนำและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมทีมต่างๆ และเจ้าหน้าที่ เพื่อรับการเยี่ยมสำรวจอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นี้ . เพื่อให้โรงพยาบาลพนมสารคามสามารถรักษามาตรฐานการรับรองคุณภาพ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป